PENTADBIRAN

Suhaimi bin Sulaiman : Pengetua

Suhaimi bin Sulaiman

Pengetua

Mohamad Nahi bin Mohamed Hasbullah : Penolong Kanan Pentadbiran

Mohamad Nahi bin Mohamed Hasbullah

Penolong Kanan Pentadbiran

Mohd Adnan bin Hamat : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Mohd Adnan bin Hamat

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Norruzaimi bin Rusman : Penolong Kanan Al-Quran

Norruzaimi bin Rusman

Penolong Kanan Al-Quran

Mohd Musaddiq bin Mat : Penolong Kanan Kokurikulum

Mohd Musaddiq bin Mat

Penolong Kanan Kokurikulum

Scroll to Top